Regulamin portalu „www.bfit.pl”

 • § 1. Definicje

  • Portal - serwis internetowy należący do Administratora umieszczony pod adresem www.bfit.pl zawierający zbiór stron internetowych w ramach którego Administrator świadczy e - usługi.
  • Administrator portalu : INTERNET STANDARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 35-323 Rzeszów ul.Marcina Filipa 58/4 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352448 ,o kapitale zakładowym 5 000,00 PLN NIP : 517-032-70-79 (Usługodawca ), www.bfit.pl, e - mail :biuro@internet-standard.pl, tel +48.17.855.48.11, fax +48.17.855.48.11
  • E-usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną, w sposób zautomatyzowany polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ,zindywidualizowana ( świadczona na indywidualne zlecenie Użytkownika ) i realizowana bez jednoczesnej obecności obu stron w jednej lokalizacji za pośrednictwem serwisu internetowego
  • Użytkownik(Usługobiorca) - należy przez to rozumieć osobę fizyczną , osobę prawną a także jednostkę organizacyjną nie posiadające osobowości prawnej ,której przepisy przyznają podmiotowość prawną korzystającą z portalu i usług oferowanych w ramach serwisu www.bfit.pl
  • Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany za zgodą Użytkownika, na jego adres e-mail podany w Formularzu, zawierający informacje gospodarcze, marketingowe i handlowe.
  • Administratorze danych osobowych- należy przez to rozumieć: INTERNET STANDARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 35-323 Rzeszów ul.Marcina Filipa 58/4 ( Usługodawca ) który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • Cenniku usług - dokument zawierający informacje o cenach oferowanych usług.
  • Płatność - rozliczenie transakcji kartą kredytową, lub e-przelewem dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu paypal.pl
  • Formularz rejestracyjny - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę w procedurze rejestracyjnej Użytkownika(Usługobiorcy ) umożliwiający przekazanie Usługodawcy danych niezbędnych do dokonania rejestracji.
  • Wpisy - komentarze oraz wszelkie treści znajdujące się na portalu.
  • Forum - forum dyskusyjne udostępnione zarejestrowanym Użytkownikom, przez Administratora umożliwiające Użytkownikom zamieszczanie komentarzy oraz prowadzenie dyskusji.
 • § 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu www.bfit.pl
  2. Portal przeznaczony jest dla głównie dla osób fizycznych zainteresowanych prowadzeniem zdrowego i aktywnego trybu życia , poprawą kondycji i zdrowym trybem życia , co nie wyklucza korzystania z niego osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadające osobowości prawnej ,której przepisy przyznają podmiotowość prawną.
  3. Korzystając z Portalu www.bfit.pl Użytkownik w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z jego treścią a także akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 • § 3. Zawartość portalu.Świadczenie usług

  1. W zakresie w jakim do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych treści umożliwiających zapoznanie się z nimi obejmujących:
   • informacje dotyczące Usługodawcy ,finansowania portalu ze środków UE
   • opis funkcjonalności i korzyści jakie przynosi Użytkownikowi portal
   • wejście na portale reklamodawców i afiliantów poprzez kliknięcie w ich banery reklamowe
   • zapoznanie się z regulaminem korzystania z portalu
  2. Usługami płatnymi świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu są:
   • Aplikacja generująca zindywidualizowane zestawy diet. Podstawową użytecznością e-usługi jest generowanie w oparciu o zindywidualizowane zmienne zestawów diet .Diety będą generowane z uwzględnieniem indywidualnych parametrów podanych przez nabywcę jak również jego preferencji smakowych ( E- usługa nr.1)
   • Aplikacja generująca zidywidualizowane zestawy kuracji (zleceń żywieniowych) generowana w oparciu o indywidualne dla każdego anbywcy kryteria z uwzględnieniem przede wszystim stan zdrowia nabywcy e - usługi i mających na celu spowodowanie jego poprawy w oparciu o zastosowanie naturalnych minerałów ,witamin,mikroelementów oraz innych składników występujących w przyrodzie.(E-usługa nr.2)
   • Aplikacja generująca zidywidulaizowane zestawy ćwiczeń .Podstawową użytecznością tej usługi jest generowanie zestawu ćwiczeń przy uwzględnieniu oczekiwań w zakresie rezultatów ,stanu zdrowia oraz preferencji indywidualnego nabywcy.Nabywca zestawu ćwiczeń otrzyma możliwość skorelowania go( m.in. w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie) z odpowiednią dietą oferowaną na portalu( E-usługa nr.3).
   • Bezpłatną opcją proponowaną nabywcom e- usługi nr.3 jest usługa remindera. Reminder w postaci sms/e- mail przesyłany będzie do nabywcy usługi który dokonał wyboru tej opcji celem przypomnienia o konieczności wykonania ćwiczeń. Sms lub e mail zawierał będzie również wyszczególnienie ćwiczeń przewidzianych dla nabywcy
  3. Dostęp Użytkownika do usług płatnych wymaga dokonania uprzedniej rejestracji
  4. Administrator zapewnia także Użytkownikowi po uprzednim dokonaniu rejestracji możliwość bezpłatnego korzystania z forum portalu ,wejścia do modułu portalu zawierającego historie klientów korzystających z e-usług,korzystania z kalkulatorów kalorii, BMI a także zapisanie się na liście mailingowej celem otrzymywania newslettera.
  5. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.
  6. Cennik usług ten dostępny jest na stronie głównej serwisu http://www.bfit.pl.
  7. Korzystanie przez Użytkownika z treści zamieszczonych na Portalu oraz oferowanych usług wymaga n/w wymagań technicznych:
   • komputer wraz z dostępem do sieci Internet,
   • oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka www)
  8. Możliwe jest korzystanie z portalu za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartphone.
 • §4. Rejestracja , zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,rozwiązanie umowy.

  1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://www.bfit.pl/konto/rejestracja.html.
  2. W procesie rejestracji Użytkownika wymagane jest podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym. Dane wprowadza się w pola profilu Użytkownika do tego przeznaczonych.
  3. Rejestracja w Portalu www.bfit.pl jest darmowa. W procesie rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go.
  4. Użytkownik wpisując informacje w trakcie procesu rejestracji gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
  5. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w §3 pkt. 2 - 4 jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w portalu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
  7. Z chwilą rejestracji i zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
  8. Jeżeli do zawarcia umowy dojdzie z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art.22.1 kodeksu cywilnego, osoba taka może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail Administratora Portalu wskazany w nin.regulaminie.
  9. Stosownie do zapisu art.10 ust.3 pkt.1ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.z póż.zm.) Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez portal przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę powyższe Użytkownikowi- będącemu konsumentem - nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na warunkach określonych w powołanej ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.z póżn.zm).
  10. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Administratora: żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne usunięcie swojego konta.W przypadku gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie Administratorowi ,jego konto zostanie usunięte w ciągu 24 godzin .
   14. Rozwiązanie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcia konta Użytkownika.
   15. O usunięciu konta Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e mail lub sms
   16. Zarejestrowanie się Użytkownika na Portalu automatycznie tworzy konto Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą uzyskanego trakcie rejestracji loginu i hasła
 • § 5. Zasady korzystania z E-usług

  1. Osoby zainteresowane zakupem jednej z trzech e-usług, po kliknięciu na wskazaną zakładkę, będą musiały określić formę zakupu wybranej e-usługi:
   • jednorazową, w ramach której wygenerowany zestaw diet, kuracji lub ćwiczeń będzie I przewidziany na okres 30 dni kalendarzowych .
   • abonamentową, w ramach której, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu abonamentu 12 miesięcznego , klient otrzyma możliwość:
    • wygenerowania łącznie wybranych zestawów diet, kuracji lub ćwiczeń przewidzianych na okres trwania abonamentu
    • monitorowania postępów osiąganych w wyniku zastosowania wygenerowanych zestawów diet, kuracji oraz ćwiczeń
    • korzystania z modułu umożliwiającego porównywanie swoich osiągnięć w drodze do zamierzonego celu, z osiągnięciami innych użytkowników
    • monitorowania postępów w realizacji swoich zamierzeń poprzez aplikację pozwalającą na zestawienie pomiarów wartości: masy ciała, obwodu poszczególnych części ciała czy też wydolności organizmu (np:w wyniku zestawienia pomiarów pulsu mierzonego przy wykonywaniu analogicznych ćwiczeń w różnych odstępach czasu)
    • dokonywania korekt (w ramach raz zakupionej e-usługi) w zaordynowanych zestawieniach diet, kuracji lub ćwiczeń
    • łączenia m.in. z uwzględnieniem planowanych celów do osiągnięcia, dyspozycyjności czasowej, kaloryczności diety lub stopnia zużycia kalorii przez wykonywane ćwiczenia: zestawów diet z proponowanymi zestawami ćwiczeń
    • uruchomienia aplikacji która pozwoli na korzystanie z zasobów naszego portalu przy wykorzystaniu urządzeń typu smartphone.
  2. Po dokonaniu wyboru jednej z powyższych opcji system zada nabywcy serię od 50 do 110 pytań niezbędnych do wygenerowania zestawu diet, kuracji lub ćwiczeń o ściśle zindywidualizowanym charakterze. Tematyką w/w pytań będą m.in. zagadnienia związane z: oczekiwaniami nabywcy, jego stylem życia, przebytymi i obecnymi chorobami, preferencjami , kulinarnymi, poprzednimi doświadczeniami dot. prób poprawy stanu zdrowia w naturalny sposób, parametrami takimi jak:waga, wiek, płeć, wysokość, itp.
  3. Pytania będą miały charakter zamknięty.
  4. Po udzieleniu odpowiedzi na serię pytań system wygeneruje zindywidualizowaną e-usługę, która stanie się dostępna dla Użytkownika po dokonaniu płatności
  5. Zakup usługi następuję poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję”. Użytkownik zostanie następnie przekierowany do strony systemu płatności gdzie dokonać może wyboru sposobu dokonania zapłaty Po dokonaniu wyboru proces zapłaty przebiega stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
  6. Zakupiona e-usługa staje się dostępna dla Użytkownika w momencie otrzymania przez portal informacji o dokonaniu zapłaty, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-maila lub sms (informacja o dostępności usługi)
 • § 6. Dostęp do informacji i materiałów w ramach nabytych e-usług

  1. Z aplikacji Użytkownik będzie mógł korzystać w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie ( z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej) za pośrednictwem zestawu komputerowego, laptopa,urządzenia typu smartphone pod warunkiem posiadania dostępu do sprawnie działającego,publicznego połączenia internetowego,bez względu na rodzaj zainstalowanej przeglądarki internetowej.
  2. Użytkownik dokonując opłaty uzyskuje dostęp do informacji i materiałów w ramach oferowanych e-usług przez okres:
   • 1 miesiąca od daty poinformowania go o dostępności usługi zakupionej na okres wskazany w § 5 pkt.1 a.
   • 12 miesięcy od daty poinformowania go o dostępności usługi zakupionej na okres wskazany w § 5 pkt.1 b.
  3. Okres 30 dni kalendarzowych liczony jest od dnia poinformowania użytkownika o dostępności usługi .( pierwszy dzień dostępności )
  4. Okres 12 miesięcy liczony jest od miesiąca w którym użytkownik zostanie poinformowany o dostępności usługi ( pierwszy miesiąc dostępności )
  5. Po upływie wym. terminu Użytkownik zachowuje hasło i login lecz dostęp do informacji w ramach płatnych e-usług przestanie być aktywny i wymagał będzie ponownie dokonania procesu wyboru danej płatnej usługi oraz dokonania zapłaty.
 • § 7. Płatności

  1. Użytkownik może dokonać wyboru następujących form zapłaty:
   1. przelew elektroniczny
   2. karta kredytowa
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem paypal.pl.
  3. Dokonanie płatności oznacza akceptację regulaminu dokonywania płatności serwisu paypal.pl
  4. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe.
  5. Użytkownik może korzystać z kodu rabatowego uprawniającego do otrzymania zniżki na e-usługę w wysokości 10% w przypadku zakupu drugiej usługi danego rodzaju i kolejnych następujących po zakupie drugiej usługi e-usług.
  6. Na etapie dokonywania płatności nabywca będzie mógł wpisać do stworzonej w tym celu aplikacji przesłany mu wcześniej drogą e-mail lub sms kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na e-usługę.
  7. Po dokonaniu płatności,po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez system, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga mailową lub poprzez sms.
 • § 8. Newsletter

  1. Użytkownik który dokonał rejestracji może zamówić newsletter serwisu.
  2. Zamówienie newslettera jest bezpłatne.
  3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać rezygnacji z jego subskrypcji wysyłając inforamcję o rezygnacji na adres e - mail Administratora podany w nin. regulaminie.
  4. Przesyłanie newsletterów następuje na skrzynkę e mail Użytkownika.
  5. Dokonując zamówienia newslettera Użytkownik wyraża zgodę na wysyłania przez Administratora informacji handlowych i reklamodawców na jego adres e mailowy podany w procesie rejestracji
 • § 9. Korzystanie z forum

  1. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik ma prawo do korzystania z forum portalu.
  2. Administrator zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
  3. Użytkownik rejestruje swoją obecność na forum poprzez swój identyfikator (Nick)
  4. Nick nie może być podobny do innego użytkownika forum , nie może być oznaczeniem komercyjnym ani wyrażeniem wulgarnym .Taki nick nie zostanie przyjęty.
  5. Forum stanowi wyłącznie obszar swobodnej wypowiedzi Użytkowników korzystających z forum. Za zamieszczone na forum treści odpowiadają osoby je zamieszczające.
  6. Na Forum nie mogą być także zamieszczane jakiekolwiek treści mające charakter reklamy a także treści osób trzecich chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
  7. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do treści naruszającej postanowienia nin. regulaminu ,przepisów prawa ,niezgodnych z tematyka portalu a także treści obraźliwych i sprzecznych z dobrymi obyczajami a także ma prawo ich usunięcia.
  8. Administratorowi przysługuje prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum
  9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z forum a także dotyczące jego funkcjonowania mogą być kierowane do Administratora na jego adres e - mailowy wskazany w nin. regulamnie
 • § 10.Reklamacja

  1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu w tym w zakresie oferowanych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi.
  2. Reklamacje można poprzez dostępny formularz umiesczony się na stronie http://www.bfit.pl/kontakt.html.
  3. Wszelkie zgłoszone przez Użytkownika reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
 • § 11. Ochrona danych osobowych

  1. Na etapie procesu rejestracji i wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie podanych formularzu danych osobowych a także danych podanych w ramach użytkowania serwisu w bazie danych Administratora , a także na przetwarzanie danych osobowych, , w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wykonania usług , a także marketingowych i informacyjnych a także na ich przetwarzanie w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazany wyżej - stosownie do art.23 powołanej ustawy .
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wskazany w § 1 nin.regulaminu jako Administrator danych osobowych.
  3. Administrator danych może na zasadzie art.31powołanej wyżej ustawy z dn.29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
  4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych i zapewnia ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
  5. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  6. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 • § 12.Odpowiedzialność Administratora(Usługodawcy)

  1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Portalu.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu spowodowanych konieczności jego konserwacji.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam oraz wpisy zamieszczane przez użytkowników.
  4. Wszelkie informacje oraz materiały zamieszczone i dostepne w ramach oferowanych na portalu usług mają na celu udostepnienie informacji uzytkownikom zainteresowanym prowadzeniem zdrowego i aktywnego trybu życia , poprawą kondycji i zdrowym trybem życia , a także pogłebić wiedzę Użytkowników w tych obszarach. Zaproponowanie Użytkownikowi określonego zestawu ćwiczeń ,diety czy zaleceń żywieniowych nie zastępuje profesjonalej porady lekarskiej i zaleceń lekarskich wynikających ze stanu zdrowia Użytkownika.
 • § 13. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
  2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie.
  3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu.
  4. Korzystanie przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem jego akceptacji.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2012.

Założ konto!